Tổng thu nhập bổ sung dự kiến tháng

0 VNĐ

Sao kê thu nhập tháng 06
img

Không xác định

Hạng: Không

img

Để nhận thu nhập bạn cần có thêm 970 SAP DS cá nhân nữa để đạt năng động tháng.

Thu nhập của tôi tháng

0 VNĐ

Chi tiết thu nhập của tôi

Thu nhập affiliate tháng

0 VNĐ

Thu nhập trực tiếp tháng

0 VNĐ

Thu nhập kết nối tháng

0 VNĐ

Thưởng bán hàng xuất sắc: 0 SAP

0 VNĐ

Thu nhập MT tháng

0 VNĐ

Thu nhập gián tiếp tháng

0 VNĐ

Chưa xác nhận do chưa đạt năng động tháng

Doanh số cá nhân của bạn

Doanh số cá nhân tháng

0 SAP

Doanh số cá nhân trọn đời

0 SAP

Doanh số nhóm của bạn

Doanh số nhóm tháng (Để xét tích cực)

0 SAP

Doanh số nhóm plus tháng (Để tính thu nhập)

0 SAP

Doanh số nhóm trọn đời

0 SAP

Doanh số nhóm plus của bạn

Doanh số nhóm plus tháng

0 SAP

Đây là thu nhập được tính dựa trên định mức điều hành chênh lệnh của bạn và các đại lý tuyến dưới.

Thu nhập điều hành Quý 2 của bạn

0 VNĐ

Chi tiết thu nhập của tôi

Thông báo

Từ ngày 15/12/2023, sao kê thu nhập sẽ được di chuyển lên ứng dụng Kiềm Saphia.