Thu nhập dự kiến là khoản thu nhập được tạm tính do các đơn hàng chưa hoàn thành. Sau khi đơn hàng được giao thành công khoản thu nhập sẽ được tính vào thu nhập tháng của bạn.

Thu nhập dự kiến hiện tại của bạn là

0 VNĐ

Chi tiết thu nhập dự kiến

Thu nhập trực tiếp

0 VNĐ

Thu nhập gián tiếp

0 VNĐ

Thu nhập Affiliate

0 VNĐ

Thu nhập MT

0 VNĐ

Đơn hàng chờ nhận thu nhập

Đây là thu nhập mà bạn đã tích lũy được và sẽ nhận vào kỳ tính thu nhập tại đầu tháng sau.

img

Để nhận thu nhập bạn cần có thêm 970 SAP DS cá nhân nữa để đạt năng động tháng.

Điều kiện để đạt năng động tháng?

Thu nhập của tôi tháng

0 VNĐ

Chi tiết thu nhập của tôi

Thu nhập affiliate tháng

0 VNĐ

Thu nhập trực tiếp tháng

0 VNĐ

Thu nhập kết nối tháng

0 VNĐ

Thưởng bán hàng xuất sắc: 0 SAP

0 VNĐ

Thu nhập MT tháng

0 VNĐ

Thu nhập gián tiếp tháng

0 VNĐ

Chưa xác nhận do chưa đạt năng động tháng

Doanh số cá nhân của bạn

Doanh số cá nhân tháng

0 SAP

Doanh số cá nhân trọn đời

0 SAP

Doanh số nhóm của bạn

Doanh số nhóm tháng

0 SAP

Doanh số nhóm trọn đời

0 SAP

Sao kê thu nhập tháng 06/2023

img

Không xác định

Hạng: Không

img

Bạn chưa đạt năng động tháng

Điều kiện để đạt năng động tháng?

Chi tiết thu nhập tháng 06/2023

Tổng thu nhập tháng

0 VNĐ

Thu nhập Affiliate:

0 VNĐ

Thu nhập trực tiếp: 0 SAP

0 VNĐ

Thu nhập gián tiếp: 0 SAP

0 VNĐ

Chưa xác nhận do chưa đạt năng động tháng.

Thu nhập kết nối: 0 SAP

0 VNĐ

Thưởng bán hàng xuất sắc: 0 SAP

0 VNĐ

Nợ cũ chưa trả

0 VNĐ

Thu nhập khác (Bổ sung)

0 VNĐ

Thu nhập đồng hưởng

0 VNĐ

Thu nhập đồng hạng

0 VNĐ

Thu nhập MT

0 VNĐ

Đây là thu nhập được tính dựa trên định mức điều hành chênh lệnh của bạn và các đại lý tuyến dưới.

Thu nhập của tôi quý 2

0 VNĐ

Chi tiết thu nhập của tôi